آرزو محمدزاده ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

بارش مهربانیت

می بارد
از ابر خیالم
قطره قطره
یاد مهر بانی های
تو…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht