آرزو محمدزاده ۲۱ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

یک بغل دلداگی

عصر یعنی یک نگاه از سادگی
عصر یعنی یک بغل دلدادگی

عصر یعنی یک هوا، از عطر تو
عصر یعنی این تپش در وصف تو

تهران- میدان آرژانتین- ۱۹ تیرماه۹۵

آرزو محمدزاده

 

@BanoyeOrdibehesht