آرزو محمدزاده ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ دلنوشته

تو بگی شکوه نکن

عشق یعنی تو بگی
شکوه نکن،
و بگم چشم،
بخندی تو به من
بدهیم دست به دست
برویم دورتر از هر چه که هست…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht