آرزو محمدزاده ۷ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

آغوشت

آغوشت یک بغل ترانه،
گیسویم مثنوی عاشقانه

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

❤️?❤️

 

7 استفند ماه ۹۵- نیمه شب