آرزو محمدزاده ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ دلنوشته

صدای تو

تا بـہ حال صداهاے زیادے شندیـہ ام،
اما تטּ صداے تو چیز دیگریست.

بهار با ایטּ همـہ ابهتش،
بـہ اندازہ صداے تو شیفتـہ ام نڪرد.

 

زمان : ۱۸ فروردین ۹۵ ساعت ۱۲:۳۶ دقیقه

#بداهـہ
#آرزو_محمدزادہ

@BanoyeOrdibehesht