آرزو محمدزاده ۹ فروردین ۱۳۹۶ دلنوشته

شکستن بی صدا

یه دردایی هست که تو نمی دونی