آرزو محمدزاده ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

می شوم سرخ

دود و آتش ?