آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

سیاهی شب

در من رخنه کن
همچو سکوت در سیاهی شب