آرزو محمدزاده ۷ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

باران مهر

برمن ببار، همچو باران بهار ?