آرزو محمدزاده ۴ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

صبح و صدایت

گرمایی به غایت بیشتر و پایدارتر از این روزهای ناپایدار.