آرزو محمدزاده ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

بوی مهر

شهریور
این ته تغاری تابستان
هنوز از راه نرسیده

آرزو محمدزاده ۲۱ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

افسون چشمانت

ومن همچو ماهی کوچک حوض مادربزرگ