آرزو محمدزاده ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

دلتنگی

دلتگی
شکوهِ

آرزو محمدزاده ۷ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

باران مهر

برمن ببار، همچو باران بهار ?