آرزو محمدزاده ۲۳ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

غروب نگاهت

چه فرقی می کند که آفتاب غروب کند یا نه؟

آرزو محمدزاده ۲۳ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

شب

تا صبح از سمت آغوش تو طلوع کنم.