آرزو محمدزاده ۷ آذر ۱۳۹۵ دلنوشته

مورفین

این شب ها
مورفینی جز

آرزو محمدزاده ۲۳ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

غروب نگاهت

چه فرقی می کند که آفتاب غروب کند یا نه؟