آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

برق چشمانت

پشت نقاب شب
این برق چشمان توست

آرزو محمدزاده ۲۱ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

افسون چشمانت

ومن همچو ماهی کوچک حوض مادربزرگ