آرزو محمدزاده ۱۲ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

شب

و من همچو خورشید، همیشه بیدار و فروزان خواهم ماند

آرزو محمدزاده ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

مهر بی بهانه

ای مهر بی بهانه…