آرزو محمدزاده ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

دست به دست من

تو بیا دست به دست من بده

آرزو محمدزاده ۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

آغوشت

این چنین دستم مگیر، من غرق آغوشت شوم