آرزو محمدزاده ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

دوست داشتن

زندانیش نکنید با خواستن فریاد دوستت دارم …

آرزو محمدزاده ۱۱ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

ممنوعه

واقعی تر از
این ممنوعه های
دوست داشتنی

آرزو محمدزاده ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

اصرار به دانستن نکن

عزیزکم
اصرار به #دانستن نکن
اصلا همین علم بیش از حد

آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

دختر بی پروا

آسمان را به زمین خواهم دوخت
به جنگ تن به تن با تمام دنیا خواهم رفت

آرزو محمدزاده ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

ما به هم بدهکاریم

ما به هم این همه انکار بدهکاریم
من به تو بدهکارم
و تو به من

آرزو محمدزاده ۲۸ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

دوست داشتنت

می ترسم،می ترسم در آغوشت