آرزو محمدزاده ۷ آذر ۱۳۹۵ دلنوشته

مورفین

این شب ها
مورفینی جز

آرزو محمدزاده ۲ آذر ۱۳۹۵ دلنوشته

بارش باران

قطره قطره بارش باران که هیچ

آرزو محمدزاده ۱۱ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

ممنوعه

واقعی تر از
این ممنوعه های
دوست داشتنی

آرزو محمدزاده ۴ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

چتر مهربانی

دل بارانیم
در انتظار

آرزو محمدزاده ۱ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

پاییز

مهر همان بهار عاشق است