آرزو محمدزاده ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

آماده ام

آماده ام
زودتر از آنچه که در ذهنت بگنجد

آرزو محمدزاده ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

ما به هم بدهکاریم

ما به هم این همه انکار بدهکاریم
من به تو بدهکارم
و تو به من

آرزو محمدزاده ۱ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

جمعه

جمعه وعده مهرانگیز تمامی عشاق است

آرزو محمدزاده ۱۸ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

بوسه بی ادعا

صبح یعنی بوسه ی بی ادعا

آرزو محمدزاده ۱۴ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

بوسه

این هوای سر صبح

خنده ات از سر ذوق

آرزو محمدزاده ۸ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

بوسه

طعم بوسه روز دیدار